Advendi IV pühapäev

 

INTROITUS. Is. 45:8. V. Ps. 18:2.

Rorate, caeli desuper, et nubes pluant justum: aperiatur terra, et germinet Salvatorem. V. Caeli enarrant gloriam Dei: et opera manuum ejus annuntiat firmamentum. Gloria Patri…

Kastku taevad kõrgustest ja pilved sadagu alla õiglane; avanegu maapõu ja tärgaku Päästja. V. Taevad jutustavad Jumala au; Tema kätetööd kuulutab taevalaotus. Au olgu…
ORATIO

Excita, quaesumus, Domine, potentiam tuam, et veni: et magna nobis virtute succurre; ut per auxilium gratiae tuae, quod nostra peccata praepediunt, indulgentia tuae propitiationis acceleret. Qui vivis et regnas…

Me palume, Issand, ärata oma vägi ja tule meile appi suure jõuga ning toeta meid oma armuga, et Sinu armuline andestus tooks lähemale selle, mida meie patud takistavad. Kes Sa elad ja valitsed…
LECTIO EPISTOLAE  beati Pauli apostoli ad Corinthios, I, 4:1-5

Fratres: Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei. Hic iam quaeritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Mihi autem pro minimo est, ut a vobis iudicer aut ab humano  die: sed neque meipsum iudico. Nihil enim mihi conscius sum: sed non in hoc iustificatus sum: qui autem iudicat me, Dominus est. Itaque nolite ante tempus iudicare, quoadusque veniat Dominus: qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit  consilia cordium: et tunc laus erit unicuique a Deo.

Vennad! Nõnda siis pidagu inimene meid Kristuse sulaseiks ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajailt nõutakse, et nad oleksid ustavad. Aga see on mulle tähtsusetu, kui teie mõistate minu üle kohut või teeb seda mõni inimlik kohtupäev, ka ma ise ei mõista enda üle kohut, sest ma ei tea enesel olevat ühtegi süüd. Kuid selle põhjal ei ole ma veel õigeks mõistetud, sest Issand on see, kes minu üle kohut mõistab. Nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb Issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused; ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt.
GRADUALE. Ps. 144:18 et 21

Prope est Dominus omnibus invocantibus eum: omnibus, qui invocant eum in veritate. V. Laudem Domini loquetur os meum: et benedicat omnis caro nomen sanctum ejus.

Ligi on Issand kõigile, kes Teda hüüavad; kõigile, kes Teda hüüavad tões. V. Minu suu lausugu Issandale kiitust ja kõik liha õnnistagu Tema püha nime.
ALLELUJA

Alleluja, alleluja. V. Veni, Domine, et noli tardare: relaxa facinora plebis tuae Israel.

Halleluuja, halleluuja. V. Tule, Issand ja ära viivita: päästa oma rahvas süütegude köidikuist. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 3:1-6

Anno quintodecimo imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudaeam, tetrarcha autem Galilaeae Herode, Philippo autem fratre eius tetrarcha Itureae, et Trachonitidis regionis et Lysania Abilinae tetrarcha, sub principibus sacerdotum Anna et Caipha: factum est verbum Domini super Ioannem, Zachariae filium, in deserto. Et venit in omnem regionem Iordanis, praedicans baptismum paenitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae: Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini: rectas facite semitas eius: omnis vallis implebitur: et omnis mons, et collis humiliabitur: et erunt prava in directa, et aspera in vias planas: et videbit omnis caro salutare Dei.

Keiser Tibeeriuse valitsemise viieteistkümnendal aastal, kui Pontius Pilaatus oli Judea maavalitseja ja Heroodes Galilea nelivürst, tema vend Filippus aga Iturea ja Trahhoniitisemaa nelivürst ja Lüsaanias Abileene nelivürst, kui Hannas ja Kaifas olid ülempreestrid, tuli Jumala sõna Sakariase poja Johannese peale kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatus: «Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke õigeks tema teerajad! Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud alandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, tasaseks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!»
CREDO
OFFERTORIUM. Luc. 1:28 et 42.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili.
SECRETA

Sacrificiis praesentibus, quaesumus, Domine, placatus intende: ut et devotioni nostrae proficiant et saluti. Per Dominum…

Me palume Sind, Issand, vaata armuliselt siinsetele ohvriandidele, et need kinnitaksid meid Sinu teenistuses ning tooksid meile pääsemise. Meie Issanda…
COMMUNIO. Is. 7:14

Ecce Virgo concipiet, et pariet Filium, et vocabitur nomen ejus Emmanuel.

Vaata, Neitsi saab käima peale ja sünnitab Poja ja Talle antakse nimi Immanuel.
POSTCOMMUNIO

Sumptis muneribus, quaesumus, Domine: ut, cum frequentatione mysterii, crescat nostrae salutis effectus. Per Dominum nostrum…

Võtnud vastu Sinu annid palume Sind, Issand, et Sinu saladustes osalemise läbi kasvaks meis ka pääsemise vili. Meie Issanda…

 

 

 

Lisa kommentaar