JUTLUS MEIE ISSANDA JEESUSE KRISTUSE SÜNNI SUURPÜHA KESKÖÖMISSAL

Isa Ivo Õunpuu

Issanda sünd. Fra Angelico, 1439-1443.

 

 

Äkitselt olid koos ingliga taevased väed Jumalat kiitmas: Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu hea tahtega inimestele!

 

Kallid Kristuses! Me teame, mille algussõnad need on ja mis neile sõnadele järgneb. See on Gloria, mida me laulame või lausume pühapäeval ja igal vähegi pidulikul pühal, välja arvatud Advendi ja Suure Paastu aja liturgial. On igati sobilik, et esimest korda igal uuel liturgilisel aastal kõlab Gloria siis, kui meenutame selle laulu esmakordset kõlamist inglite läbi. Väärib aga meie tähelepanu ja mõtisklemist, millistel asjaoludel selle kiituslaulu esimesed sõnad inimestele inglite kaudu ilmutati. See toimus nimelt Jumala Sõna, Jumala Poja inimesekssaamise avaliku ilmutamise, Meie Issanda Jeesuse Kristuse sünni inimestele teatavakstegemise puhul. Tõepoolest, nagu inglid kuulutasid, see sündmus tõi maailmas lõpmatut au Jumalale ja Jumala rahu kõigile hea tahtega inimestele.

Kuidas ja miks, vaatame neid põhjuseid ja asjaolusid lähemalt.

 

I – Au olgu Jumalale kõrges!

Põhjus Jumala au kuulutada on see, et täna ilmneb Jumal meile täiesti uues valguses, sellises, millises Ta varem kunagi varem polnud inimestele ilmnenud – ei loomuseaduse läbi, ei Moosese seaduse ega prohvetite kuulutuse läbi.

  1. Jumal ilmutab end armastava Isana

Oma Poja inimesekssaamisel ja inimese kujul sünnil ilmutab Jumal end esimest korda oma sügavaimas seesmises olemuses, Kolmainsusena. Seda saladust Ta ju ei ilmutanud ei Moosesele ega ühelegi prohveteist – Jumala ainusündinud Poeg, Tema ise tuli meile Jumala Kolmainsust ilmutama. Jumal ilmutab end armastava Isana, kel on Poeg, ning Isa ja Poja vahelise armastusena, kes on Püha Vaim.

Oma Pojas annab Jumal Isa inimestele suurima kingi kõigist, mida Ta on andnud ja aegade lõpuni annab: Temas ilmus Jumala, meie Päästja, heldus ja inimesearmastus (Ti 3:4) ja Temaga ja Temas kingib Ta meile kõik muu (vrd Rm 8:32). Jeesuses Kristuses andis Jumal Isa meile Õpetaja, teejuhi Isa juurde, eeskuju järgimiseks, preestri lunastusohvriks ja armude allika meie pühitsemiseks. Ta andis oma Poja tänamatutele, mässulistele lastele, et need saaksid Saatana lastest Tema Vere läbi Jumala lasteks, Ta teadis, et paljud neist Jumala lastest jätkavad ka edaspidi Jumala solvamist, kuid sellest hoolimata tegi Ta seda. Jumala suuremeelne headus ja halastus ületab meie kurjuse.

Kas nii palju armastust ei pea meid ajendama vastuarmastuseks? Kui Jumal on ilmutanud end Jeesuse Kristuse läbi meie armastava Isana, kas siis meie ei peaks vääriliselt hindama, hoidma ja Jumala armastuse läbi väljendama meie väärikuse seisundit Jumala lastena?

  1. Jumal ilmutab end ülima Tarkusena

Aadama patt ja tema järglaste patud tõid siiamaani needused kogu maailma peale. Patuse maailma karistamine on Jumala õigluse kohus, seda nõuab Tema teotatud pühadus. Õiglane karistus küll tuleb, kuid mismoodi? Jumala tarkus, milles õiglus on alati kooskõlas halastusega, kuid halastus on esmane tegevusajend, ei luba patustel tunda Jumalat ainult kättemaksjana, vaid esmalt halastava Lunastaja ja Päästjana kõigile, kes Teda usus vastu võtavad.

Jeesuslapses juba Peetlemma sõimes said lepitatud Jumala õiglus ja halastus. Jumala Poeg ise, olles tõeline inimene, ainult püha ja patuta, võttis enda peale meie süü ja karistuse, vabastades niiviisi meid, kes me selle ära olime teeninud. Ta alustas patusüü hüvitamist ja lunastamist juba Peetlemma sõimes, sündides Taeva ja maa Kuningana vaesusesse ja külma, inimeste ärapõlgamisse ja Heroodese vaenu ja jälitamise alla. Kui Jumal on ilmutanud ülima tarkuse tee Jeesuse Kristuse eluteel Peetlemma sõimest kuni Kolgata Ristini, siis kuidas meie peaksime elutarkust otsima mujalt kui Kristuse järgimisest?

  1. Jumal ilmutab end õiglasena ja halastavana

See laps Peetlemma sõimes on isikuline pühadus ja kõikvõimsus, Ta on Universumi valitseja. See on Tal on ainult väeti lapse kuju, oma Jumalat tunnevad Temas ära loendamatud inglite hulgad, kellest tagasihoidlikumgi on vägevam kui suurim keiser kõikide oma armeedega. Samas teavad inglid, et see laps on tulnud tegema oma Isa tahtmist, kannatama, kandma patuste vaenu ja tagakiusamist, kandma endal Risti ja sellel surema piinarikast ja häbiväärset surma. Miks? Et hüvitada inimeste pattude läbi teotatud pühadus, seada jalule õiglus ja ületada see halastusega seeläbi, et maksab õiglase lunastushinna nende eest, kes ise oma patu armetuses ei suuda midagi maksta, veel enamgi, Ta annab kõik oma elu, kannatuse ja ristisurma teened kaasavaraks armetutele patustele, Püha Vaimu ning oma Taevase Kuningriigi peale selle. Mida meie selle peale vastame? Olgu meie süda, meel ja mõte seal, kus on meie tõelised rikkused.

  1. Jumal ilmutab end kõigeväelisena

Maailma loomine eimillestki oma ainsa Sõnaga on küll kõigeväelisuse tegu, millele miski ei suuda vastu seista, mida miski ei suuda väärata. Kuid enamgi särab Jumala kõigeväelisus Lunastuse saladustes, milles Jumal on võtnud nõuks omavahel ühendada vastandid, alates jumalikust ja inimlikust loomusest ja lõpetades õigluse ja halastuse, karistuse ja armukingiga, et inimene saaks osaliseks jumalikus loomuses, eimiski olemise ja elu kõiksuses, see kes oli Saatana laps ja patu ori, saaks vabaks Jumala lapseks.

Nii ja paljudel mainimata viisidel kuulutab Peetlemma sõim Kõigeväelise Jumala täiuslikkust ning Jumal-Isa ja Poja armastust meie vastu, et tuua rahu maa peale kõikidele hea tahtega inimestele. Või, nagu tõlgitakse keerulisemalt, kuid mõtte poolest täpsemalt: inimestele, kellest Jumalal on hea meel. Kes üldse on tõeliselt hea tahtega inimesed: ainult need, kelle tahtest ja tahtest tulenevatest tegudest on Jumalal hea meel, need, kelle tahe on kooskõlas Jumala tahtega.

 

II – Olgu maa peal rahu hea tahtega inimestele

Mõistust valitsevad eksitused ja tahet valitsevad kired on põhjused, miks inimestes pole rahu. Jumala Poeg tuli maa peale, et inimesed sellest kurjast vabastada ja tuua neile rahu.

1.  Ta vabastas meie mõistuse eksitustest juba oma praktilise õpetuse läbi, mida annab Peetlemma sõim. Meie peamiseks eksituseks on kõrge arvamus iseendast ning maiste hüvede ja ilmaliku au hindamine kõrgeks. Veel ühegi õpetava sõnata, kuid kogu oma sündimise sündmuse, oma oleku, seisundi ja asjaoludega õpetab Peetlemma külmas mugavusteta grotis lamav Jeesus meile alandlikkust ja enese alandamist, nii materiaalse kui ka vaimse vaesuse hindamist, maiste hüvede põlgamist, inimestelt tuleva austuse ja tähelepanu vältimist ja ärapõlgamist, lausa inimeste ärapõlgamise ja halvakspanu armastamist. Mida Jeesus Kristus kohe tegudes ja olekus alustas, seda Ta ka hiljem sõnades õpetas: Kes ise ennast ülendab, see saab alandatud, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse; Õndsad on vaesed vaimus, sest nende päralt on taevariik, ja Lihtsam on kaamlil minna läbi nõelasilma kui rikkal pääseda taevariiki ning Õndsad on need, keda õiguse pärasttaga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Kui lohutatud võivad olla pärast Jeesuse Kristuse õpetust vaesed, ärapõlatud ja tagakiusatud, mõeldes, et kõik see, mis neid on tabanud, on olnud Jeesuse Kristuse poolt enne ette käidud teeks ja võib lihtsalt saada nendegi õndsuse teeks, kui seda käia ja järgida Jeesuse Kristuse vaimus.

2.  Jeesus Kristus on toonud ravimi ka meie tahtele kirgede palavikust või mässust väljaravimiseks, ravimi, mis on ideaalselt kohandatud kõikidele meie vaesuse ja armetuse erinevatele hädavajadustele. See ravim ei ole ainult eeskuju, vaid tõeline seesmine vägi, inimese hinge saadetud ja seal elavast ja tegutsevast Pühast Vaimust tulenev vaimse ja moraalse uuestisünni, enese, maailma ja Saatana kiusatuste äravõitmise vägi. See vägi on arvutute inimeste elulugudes tõestanud, et alkohoolikust või narkomaanist võib Jumal oma väe läbi teha üleöö karsklase, homoseksuaalist või lesbist truu abikaasa ja eeskujuliku pereisa või pereema, röövlist või mõrvarist halastustöö ingli, vaeste ja orbude kaitsja. Nii nagu Jeesus Kristus oma maise elu ja tegevuse ajal on korduvalt üles äratanud surnuid, jätkab Jeesuse Kristuse arm sakramentide, kuid ka pühade kristlaste tegude, palvete ja vahendamise läbi moraalsete ja vaimsete surnute ülesäratamist, elavaks tegemist, neile vaimse ja moraalse jõu ja tervise andmist.

Me näeme siis, et Peetlemma sõim on tõeline kantsel või õppetool, millest me näeme õpetust Jumalast ja sellisest inimesest, kellest Jumalal on hea meel, kel on hea tahe ja kes pälvib Jumala rahu. Selle kantsli kõrval seisab Meie Õpetaja Ema Maarja, kes on ka  Poja täiuslikeim ja kuulekaim õpilane, kes on ka meie õpetajanna, kasvatajanna ja ema, kuna tema ainsaks püüdluseks on meie kasvamine oma poja sarnaseks, veel enamgi, oma Poja kuju vaimne kasvatamine meis. Nii nagu väike laps vajab algselt oma ema pidevat tähelepanu ja hoolitsust, ei suuda ka meis Kristus kuju võtta, kasvada ja areneda ilma emaliku hoolitsuse ja tähelepanuta. Andkem niisiis nagu Jeesuslaps ennast Maarja hoolde ja palugem koos temaga tema Pojalt, nii nagu igal Missal:

Jumala Tall, kes sa maailma patud ära kannad, anna meile oma rahu.

 

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.

 

Jutlus peeti 25. detsembril 2016 Tallinnas Püha Pius X Preestrite Vennaskonna Puhtaima Südame kabelis

 

 

 

 

Lisa kommentaar