Avalik kiri Paavst Franciscusele ja Piiskoppide Sinodile enam kui 100-lt katoliku konvertiidilt

24. september 2015

Teie Pühadus,

Kallid isad Kristuses,

Me kõik oleme katoliku usku pöördunud. Mõned meie seast olid kasvanud teistes kristlikes ühendustes; mõned meie seast tulid, ristimata, teistest religioonidest; mõned meist olid varem täiesti ilmalikud ja olid pidanud ennast agnostikuteks või ateistideks. hoolimata meie erinevast taustast on meile kõigile ühine üks asi: me astusime Kirikusse täiskasvanutena. Kui te valömistate ette Piiskoppide Sinodit perekonna teemal, loodame, et teile annavad julgust ja tuge need arvukad ilmikutest usklikud, keda on Kiriku juurde tõmmanud ja edaspidigi tõmbab valdavalt kõik see, mida Kirik õpetab inimese kohta, sealhulgas tema sooliste erinevuste, seksuaalsuse, abielu ja perekonna kohta.

Varasemalt on suurem osa meist eitanud vähemalt teatud elemente Kiriku õpetusest neil teemadel. Hiljem, kui me hakkasime tähele panema kuivõrd kahjulikud olid kaasajal populaarsete inimliku seksuaalsuse käsitluste tagajärjed ning kui mõned meie endi ühenduste liikmetest hakkasid järele andma domineeriva kultuuri mudelitele – tema ideedele vabadusest, võrdsusest, progressist ning tema üha süvenevatele gnostilistele suundumustele – hakkas igaüks meie seast kahtlustama, et midagi võis äkki õiget olla Katoliku Kiriku käsitlustes neist asjadest. Sellest hoolimata, et nad olid sageli ebapopulaarsed, muutusid Kiriku õpetused elu puudutavatest tõsiasjadest meie jaoks kummaliselt ligitõmbavaks. Ning ajapikku me hakkasime mõistma ja veendusime, et need õpetused väljendasid sügavaimat tõde meie endi kohta, tõde mis oli nii hea kui ka ilus, ehkki samas nõudlik.

Enamgi veel, Kiriku õpetuse selgus ja tema kindlus selle õpetuse kuulutamisel isegi selle suhtes vaenulikult meelestatud opositsioonile kujutas endast meie jaoks tõendust selle kohta, et me võime selle õpetuse vahendusel kohata elavat Jeesust Kristus sellisena nagu Ta on. Inimolenditena mõistame me himude dramaatilist loomust ning iseennast õigustavat “diktatuuri”, mis nendega sageli kaasneb. Kuid konvertiitidena tunneme oma kogemusest hästi ka kalduvust kohandada kristlust valitseva meelelaadiga, mis ilmneb kõikjal seal, kus kiriklikel ühendustel puudub nähtav, ajaloos ankurduv ja autoritatiivne side Kristusega Tema asemiku läbi.

Lühidalt öeldes, see tõsiasi, et Katoliku Kirik on kindlalt kinni pidanud sügavaimast tõest meie kehalise inimliku eksistentsi kohta, omas meie jaoks külgetõmbejõudu ning oli meile märgiks sellest, et Kirik on kindlaim teeviit inimesekssaanud Jeesuse Kristuse juurde.

Avaldades lugupidamist sellele hämmastavale erinevusele kaasaegsete seisukohtade vallas inimliku hüve asjus, eriti selles osas, mis puudutab inimese ihulikkust, mõistsime, et kristliku sõnumi radikaalne olemus – nimelt väide, et Jumal Poeg on võtnud enesele tõelise inimliku lihaliku loomuse – kujutas endast võidupanust. Kristus “ilmutas inimesele inimest ennast” (Gaudium et spes, 22). Seeläbi Ta “tegi selgeks” meie inimlikkuse mõtte – ning koos sellega meie ihulisuse, seksuaalse erinevuse, seksuaalsuse, abielu ja perekonna mõtte. ta tegi seda näiteks siis, kui variserid küsisid Temalt abielulahutuse kohta ning Tema pööras nad (ning ka oma jüngrid) tagasi “algusesse”, mil inimloomus oli selline, millisena Jumal oli ta loonud. Enamgi veel, Ta tõi ka midagi uut sellesse samasse inimlikkusesse, kinkides talle halastavalt osaluse omaenda truuduses Kiriku vastu. Seepärast polnud see juhuse küsimus, et esimesed kristlased tõmmati Kirikusse Kristuse järgijatest kiirgava inimlikkuse poolt, nende ainulaadse ja erandliku suhtumise poolt naistesse, lastesse, inimlikku seksuaalsesse ja abielusse. Ning see polnud samuti juhuslik, et samadel põhjustel ka meid tõmmati Kiriku poole samadel põhjustel palju sajandeid hiljem.

Me oleme täie selgusega teadlikud neist rasketest hingehoiulistest olukordadest, millega te seisate vastamisi Sinodil, eriti neil juhtudel, mis puudutavad lahutatud katoliiklasi. Mõned meist on ise kogenud lahutuse valu meie enda elus; ning praktiliselt igaühel meie seast on sõpru või lähedasi, kes on selle all kannatanud. Me oleme seetõttu tänulikud selle tähelepanu eest, mida osutatakse sellele probleemile, mis põhjustab nii ränka kahju abielumeestele ja -naistele, nende lastele ning tegelikult laias laastus kogu kultuurile.

Me kirjutame teile ometigi sellepärast, et me oleme mures teatud ettepanekute pärast muuta Kiriku distsipliini nende katoliikilaste armulauaosaduse suhtes, kes on lahutatud ja astunud tsiviilabiellu. Me oleme täiesti üllatunud mõnede isikute seisukohtade üle, kes panevad ette mingisugust “patukahetsuse teed”, mis tolereeriks seda, mida Kirik pole kunagi lubanud. Meie otsuse kohaselt sellised ettepanekud ei suuda õiglaselt arvestada abielusideme tagasivõtmatu iseloomuga, ükskõik kas sellisel juhul loetakse “esimene” abielu justkui “surnuks”, või, mis veelgi hullem, tunnistatakse tema jätkuvat eksisteerimist ning sel juhul rikutakse seda. Mei ei näe, kuidas sellised ettepanekud suudaks endast kujutada midagi muud kui otsest vastuolu kristliku õpetusega abielust. Kuid me ei suuda mõista ka seda, kuidas sellised uuendused saavd olla, nagu seda väidetakse, hingehoiulised või halastavad. Isegi kui tehtud heade kavatsustega, hingehoiulised lahendused, mis ei arvesta asjades peituvat tõde, ei saa teha midagi muud kui ainult raskendada kannatust, mida nad taotlevad kergendada. Me ei saa teha midagi muud kui mõelda mahajäetud abikaasadele ja nende lastele. Ning meõlda järgneva põlvkonna peale – kuidas saaksid sellised muutused edendada noortes inimestes lugupidamist abielutruuduses ja abielu lahutamatus iseloomus peituva ilu vastu?

Eelkõige aga tundub meile, et sellised ettepanekud antud küsimuses ei suuda võtta südamesse perekonda ähvardavat reaalset kriisi, mille põhjuseks on abelulahutuse, rasestumisvastaste vahendite, konkubinaadi ja samasooliste vaheliste seksuaalsuhete probleemid. See kriis kujutab  endast, nagu Benedictus XVI märkis, “inimliku vabaduse loomuse vääritimõistmist”. Hullemgi veel, nagu ta jätkas, me oleme sunnitud nüüd seisma vastamisi nähtustega, mis “seavad kahtluse alla olemise enda mõiste – selle, mida tähendab reaalselt olla inimene” (Tema Pühaduse Benedictus XVI jõulukõne Rooma Kuuriale, 2012). Mõnede isikute tehtud ettepanekud muuta Kiriku distsipliini pole mitte ainult kaugel sellest, et olla sobivaks vastuseks meie ees seisvatele väljakutsetele, nad paistavad meile selge kapitulatsioonina probleemi ees, mida nad väidetavalt lahendada püüavad.

Nii nagu teisedki, oleme olnud tunnistajaks inimlikule viletsusele ja tragöödiale, mida on meile toonud lahutuste kultuur. Kuid konvertiitidena oleme olnud tunnistajateks ka kristlaste kaassüüle selles kultuuri tekkimises ja edenemises. Me oleme vaadelnud, kuidas meie endi kristlikud kogukonnad on loobunud esialgsest radikaalsest kristlikust tunnistusest mehe ja naise liidus peituva tõe kohta, koos loobumisega kõigest hingehoiulisest toetusest, mis suudab aidata neil seda tõde elada.

Ning seepärast me pöördume nüüd teie poole. Me vaatame teie poole, et te hoiaks alal Kristuse õpetust abielu lahutamatusest samasuguse truudusega, samasuguse rõõmsa ja julge tunnistusega nagu Kirik on seda teinud terve oma ajaloo vältel. Kõikide maise tarkuse järgijate vastu, kes annavad nõu loobuda võitlusest ja tunnistada kaotust, laskem Kirikul veel kord meenutada maailmale abielulises truuduses peituvat ilu, kui seda elatakse ühenduses Kristusega. Kas on verel keegi muu, kes suudab pakkuda maailmale midagi muud peale iseenda küünilisuse kaja? Kas on veel keegi muu, kes saab juhatada teda armastuse tõelise kogemise poole? Rohkem kui kunagi varem vajab maailm Kiriku prohvetlikku tunnistust! Nagu paavst Franciscus ütles tuhandetele Brasiilias toimunud Ülemaailmsetele Noorte Päevadele kogunenud noortele inimestele:

Tänapäeval on neid, kes ütlevad, et abielu on moest länud… Nad ütlevad, et ei ole väärt teha eluaegse pühendumise otsust, teha definitiivset otsust “alatiseks”, kuna me ei tea, mis homne päev endaga kaasa tuua võib. Ma palun teilt selle asemel olla revolutsionäärid, ma palun teilt ujuda vastuvoolu; jah, ma palun teilt tõsta mässu selle kultuuri vastu, mis näeb kõige ajaliku ja mööduvana ning lõppkokkuvõttes usub, et te polegi võimelised vastutuseks, usub, et te pole võimelised tõeliseks armastuseks (Ülemaailmsed Noorte Päevad, 2013).

Kui te tulete kokku Rooma perekonnateemalisele Sinodile, soovime kinkida teile tunnistuse oma pöördumise kohta, mis tunnistab selle mehe ja naise kohta käiva tõe külgetõmbejõudu, mille on avaldanud Kristus oma Kiriku kaudu. Me loodame, et meie tunnistus annab jõudu teie tunnistusele, et Kirik võiks jätkuvalt olla vastuseks kõigele sellele, mida inimese süda kõige sügavamalt igatseb.

 

ALLA KIRJUTANUD:

Siiralt Kristuses,

Mark Alder – Christendom Awake direktor

James D. Anderson − The Coming Home Network International, ajaloo ja teoloogia vanemnõunik; varasem luteri seminarist

Bryan Atkinson – Haigla meditsiiniline direktor

Joseph Atkinson – The John Paul II Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America (Washington DC), Pühakirja kaasprofessor; Theology of the Family Project, direktor; varasem anglikaani preester

Diakon Mark Baker, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Diakon James Barnett, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Francis J. Beckwith − Baylor University, filosoofia ja Kiriku ning riigi vaheliste suhete uuringute professor; varasem Evangelical Theological Society president; varasem United Evangelical Churches vaimulik

Philip Bess − The University of Notre Dame, arhitektuuri professor

Joshua Belokur – Highland Hospital (New York, NY), põetaja; varasem The Church of the Nazarene pastor

Rachelle Belokur – Heritage Christian Services (New York), põetaja

Timothy T. Bergsma – Certara, farmakoloog

Auväärne W. Scott Blick, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Auväärne Kenneth M. Bolin, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Laura Bramon − Spetsialist rahvusvahelise lastekaitse ja inimkaubanduse vastase võitluse alal

Clinton A. Brand − University of St. Thomas (Houston, TX), inglise keele kateedri juht ja kaasprofessor

Christine-Thérèse Broesamle − Misjonär Aafrikas and Europas; rahvusvaheline läbirääkija; autor; varasem evangelikaalne misjonär

Rev. Jerry Brown − Immaculate Heart of Mary Catholic Church (Brentwood, CA), pastor; preestrite püsiva edasiõppeprogrammi direktor (Oaklandi diötsees); varasem Episkopaalse Kiriku preester

Gail Buckley − Catholic Scripture Study International, president ja asutaja; The Catholic Leadership Conference president

J. Budziszewski − University of Texas at Austin, filosoofia ja valitsemise professor

Auväärne Mark Cannaday − St. Gilbert of Sempringham Catholic Church, administraator;  P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat (erus) (Boerne, Texas);  varasem Episkopaalse Kiriku kanoonik ja kiriku rektor

Steven L. Carlson − St. John the Baptist Catholic Church (Plum City, WI), katehheet; varasem ELCA Lutheran Church vaimulik

Paul Cates – Faith Christian Ministries president; varasem luteri kiriku pastor

Jeff Cavins − The Great Adventure Bible Study System asutaja ja president

Charles M. Clowe − Clowe Oil Co. president (Ardmore, Oklahoma)

Paisley H. Clowe – õpetaja; kantor

Adam G. Cooper − The John Paul II Institute for Marriage and Family (Melbourne) püsiliige ja uuringuprogrammi juht; varasem pastor Austraalia luteri kirikus

Rob Corzine − St. Paul Center for Biblical Theology, programmide asedirektor

David Crawford – The John Paul II Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America (Washington DC), dekaan teadustöö alal

David B Currie − St Paul Center for Biblical Theology liige; autor; lektor; varasem evangelikaalne vaimulik

Auväärne Peter H. Davids − P. Peetruse Tooli Personaalordinariaadi Õpingutekeskuse direktor; Our Lady of Walsingham Catholic Church (Houston, TX), resideeruv preester; Houston Graduate School of
Theology, Pühakirja ja rakendusliku teoloogia külalisprofessor; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Alan J. Doksansky − varasem baptistlik pastor

Tema Ekstsellents Peter J Elliott − Melbourne’i abipiiskop; The John Paul II Institute (Melbourne) direktor

Peter G. Epps − Oklahoma State University, inglise keele külalisprofessor; St. Francis of Assisi Catholic Church (Oklahoma City, OK), RCIA koordinaator; varasem College of Biblical Studies (Houston, TX) professor

Thomas F. Farr − Religious Freedom Project direktor, The Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, Georgetown University

John Finnis − University of Oxford, õiguse ja õigusfilosoofia eruprofessor

John Fraysier − CastleGuard Pest Management, Inc. (New York) omanik; varasem InterVarsity Christian Fellowship piirkonnajuht

Clinton Froscher – Communio International Catholic Review toimetuse kolleegiumi liige; raamatumüüja

Jennifer Fulwiler – Autor; raadio juht

Laura L. Garcia − Residence in Philosophy liige, Boston College

Sherif Girgis − Witherspoon Institute uurimistöötaja;, Yale Law School, JD kandidaat; Princeton University, PhD kandidaat; autor

Dawn Eden Goldstein – Autor; The University of St. Mary of the Lake, S.T.D kandidaat

Gregory Graham, ,Cistercian Preparatory School (Irving, TX), tehnoloogia direktor

George Griffin – varasem metodisti pastor

Marcus C. Grodi – The Coming Home Network International asutaja ja president; The Journey Home (EWTN) saatejuht; varasem presbüteriaanlik vaimulik

Jean De Groot − The Catholic University of America, filosoofia professor

Rev. Lee W. Gross − Mount St. Mary’s Seminary (Emmitsburg, MD) õppedekaan, varasem luteri ja episkopaalse kiriku vaimulik

Scott Hahn – Franciscan University of Steubenville, teoloogia professor; autor; varasem protestantlik pastor

Kimberly Kirk Hahn – Autor; lektor

Jacqueline Halbig von Schleppenbach – nõustaja ja ilmikliider

Michael Hanby – The John Paul II Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America (Washington DC), religiooni ja teadusfilosoofia külalisprofessor

Greta Harper – Voices in the Square asutaja

Auväärne Brian W. Harrison − Oblates of Wisdom Study Center (St. Louis, Missouri), resideeruv õpetlane; Pontifical Catholic University of Puerto Rico (Ponce, PR) teoloogiaprofessor (erus); St. Mary of Victories Chapel (St. Louis, Missouri) kaplan

Auväärne Richard Harris – P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Todd Hartch − Eastern Kentucky University, ajaloo professor; varasem InterVarsity Christian Fellowship ühiselamu komandant

Isa Doug Hayman − Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary (Ottawa, Canada), administreeriv preester; Augustine College (Ottawa), kaplan; P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Kanada Anglikaani Kiriku ja Kanada Anglikaani Katoliku Kiriku preester

Joy Elizabeth Heebink − Waldorf College, religiooni küalisprofessor; varasem luteri kiriku (ELCA) pastor

Richard George Herbel − St. Augustine’s House (Oxford, Michigan) munk; varasem luteri pastor

Frank W. Hermann − Franciscan University of Steubenville, inglise keele külalisprofessor

Kent R. Hill − rahvusvahelise arengukoostöö juht; religiooni-vabaduse aktivist; varasem Nazarene College president

Auväärne William Holiday, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Fr. John L. Holleman – Holy Name of Jesus Church (Semmes, AL), pastor; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Auväärne Charles A. Hough IV − P. Peetruse Tooli Personaal-ordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Rodney Howsare − DeSales University, teoloogiaprofessor; varasem Assembly of God Church pastor

Jane Hartman Irwin − Lincoln Land Community College, muusika professor; pianist; salvestav artist

Mike L. Isbell – Beaufort County, North Carolina Haridusnõukogu liige; varasem Disciples of Christ pastor

Auväärne Joseph Jacobson – Grouard-McLennani ülemdiötseesi kantsler erus (Alberta, Canada); Cathedral Parish of St. John the Baptist vikaar (erus) (Alberta, Canada); varasem luteri kiriku pastor and piiskop (Alberta Synod, ELCIC)

Susan Jenkins − Maria Stein Shrine of the Holy Relics (Ohio), hingehoiulise töö nõunik

Frank Johnson − katehheet; varasem United Methodist Church pastor

Jennifer Johnson − The Ruth Institute, juhatuse liige.

Katherine M. Johnson – Autor; varasem Wycliffe Bible Translators misjonär

Auväärne Phillip M. Johnson − Parish of St. Thomas More (Cherry Hill, New Jersey), pastor; varasem luteri pastor

Richard Johnson − Holy Spirit Catholic Church (Duncanville, Texas), perekonnatöö juht; varasem Wycliffe Bible Translators personalidirektor

Auväärne Carleton P. Jones − St. Dominic Priory (Washington, DC) prior; varasem Anglikaani Kiriku vaimulik

Elizabeth Kantor – Autor; Regnery Publishing toimetaja

Auväärne Lee Kenyon, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Auväärne Leonard R. Klein – Cathedral of St. Peter and St. Mary’s/St. Patrick’s Parish (Wilmington, DE) administraator; varasem luteri pastor

Auväärne W.E. Knickerbocker, Jr.− Memphis Theological Seminary eruprofessor; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Robert C. Koons − University of Texas at Austin, filosoofia professor

Christopher Marc LaRose − The Coming Home Network International asedirektor (erus); varasem United Methodist Church pastor

Auväärne Mark Lewis ja Mrs. Vicki Lewis, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester, koos abikaasaga

Jody Vaccaro Lewis − Pontifical Faculty of the Immaculate Conception at the Dominican House of Studies, Pühakirja külalisprofessor

J. Bradley Lewis − The Catholic University of America, teoloogia külalisprofessor

Jurgen Liias – St. Gregory the Great Ordinariate Catholic Church (Boston, MA), pastor; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Katherine E. Lundstrom − Firm Foundations, Inc., president/CEO

Margaret Harper McCarthy – The John Paul II Institute for Studies in Marriage and the Family at The Catholic University of America, teoloogilise antropoloogia küalisprofessor; Humanum, toimetaja

Sr. Laura Marie Menge – Missionary Benedictine Sisters of Tutzing, noviits; varasem luteri pastor

Serena Harper Miggins – Aquinas Companies (Houston, TX), ärioperatsioonide juht

David Mills – Ethika Politika, kirjastusosakonna juhataja; The Stream, vanemtoimetaja; First Things, varasem tegevtoimetaja.

Anca Nemoianu − Intensive English Program direktor, The Catholic University of America

Alana Newman − The Anonymous Us Project and The Coalition Against Reproductive Trafficking, direktor

Auväärne Jay Scott Newman – St. Mary’s Catholic Church (Greenville, SC), pastor

Auväärne George Ortiz-Guzman, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Auväärne David Ousley – Church of St Michael the Archangel and Blessed John Henry Newman Catholic Community, pastor, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat (Philadelphia); varasem Episkopaalse Kiriku rektor

Auväärne Dn. Joseph A. Pasquella – St. Patrick’s (Bellfast, NY), St. Patrick’s (Fillmore, NY) ja Our Lady of the Angels (Cuba, NY) koguduste diakon; varasem Nelipühi kiriku vaimulik

Colin Patterson − The John Paul II Institute for Marriage and Family (Melbourne) püsiliige; varasem Australia Uniting Church vaimulik

Auväärne Timothy Perkins − P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Chad Pirotte − School of Faith (Kansas City) juhendaja; varasem presbüteriaanliku kiriku pastor

Dale Pollard − Trinity Western University, sotsioloogia ja juhtimise professor; 8th Day Community non-profit, direktor; varasem Assemblies of God pastor

Steve Ray – Autor; lektor; tootja; palverännakute teejuht

Mark Regnerus − University of Texas at Austin, sotsioloogia kaasprofessor; Austin Institute for the Study of Family and Culture vanemliige

Auväärne Carl Reid – P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Jay Richards − School of Business and Economics, The Catholic University of America kaasprofessor; The Stream, vastutav toimetaja

Keith A. Rickert Sr. − varasem preester Karismaatilise Episkopaalkiriku Rahvusvahelises Ühenduses

Anna Rist – Autor

John Rist − University of Toronto, klassikaliste keelte ja filosoofia eruprofessor

Christopher C. Roberts – Autor; St. Charles Borromeo Seminary, diakonikandidaat

Auväärne Patrick Rohen − USA Armee kaplan (erus); varasem evangelikaalne vaimulik

Auväärne Richard Rojas − P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Devin Rose – Katoliku apologeet; autor

Austin Ruse – Center for Family & Human Rights (C-Fam) president

Cathy Ruse − Family Research Council, vanemliige

Karen Sadock – Katehheet; varasem Episkopaalse Kiriku vaimulikukandidaat

Auväärne John Saward − SS. Gregooriuse ja Augustinuse Koguduse hooldajapreester, Oxford; Oxford University Blackfriars Hall liige; varasem anglikaani vaimulik

Marianne Scarborough − Salisbury University (MD) antiikajaloo professor (erus); varem Anglikaani Kiriku misjonär

Joshua W. Schulz – DeSales University, filosoofia kaasprofessor; Maritain Notebook, toimetaja

Rebecca Samuel Shah – The Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs, Georgetown University, kaastöötaja

Timothy Shah – The Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs, Georgetown University, Religioonivabaduse Uurimis-programmi kaasdirektor

Mark Shiffman − Department of Humanities, Villanova University kaasprofessor

Rev. Chori Seraiah and Mrs. Catherine Seraiah − P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester koos abikaasaga

Richard Upsher Smith, Jr. − Franciscan University of Steubenville, klassikaliste keelte professor, varasem Kanada Anglikaani Kiriku ja ECUSA preester

J.J. Snell − Eastern University filosoofiaprofessor; The Agora Institute for Civic Virtue and the Common Good tegevdirektor

Tim Staples − Catholic Answers, apologeetika ja evangelisatsiooni osakonna juhataja

Msgr. Jeffrey Steenson – P. Peetruse Tooli Personaalordinariaadi ülem, varasem Rio Grande diötseesi piiskop Episkopaalses Kirikus, USA

Deacon Mark Stockstill – P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Auväärne D. Paul Sullins − Sotsioloogiliste uuringute professor, The Catholic University of AmericaMarriage and Religion Research Institute (MARRI) vanemliige; varasem anglikaani  vaimulik

Bruce Sullivan − Koguduse katehheet; Coming Home Network International nõunik; varasem Church of Christ pastor

Karen Taliaferro − Thomas W. Smithi Doktoraadijärgsete Uuringute Instituudi liige, James Madison Program in American Ideals & Institutions, Princeton University

Charles G. Tate − Oklahoma osariigi distrikti kohtunik (erus); varasem protestandi pastor

Rebecca Ryskind Teti − Our Lady of Bethesda Retreat Center, naiste programmide direktor

Paul Thigpen – Autor; teoloogiaprofessor (erus), Southern Catholic College; varasem National Advisory Council of the U.S.C.C.B. liige; varasem protestantlik pastor ja misjonär

Auväärne Pedro Toledo − P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Hilary Towers − arengupsühholoog; autor

Rev. Vaughn A. Treco – kaplan ja professor, The Society of Saint Bede the Venerable, Providence Academy; varasem Anglikaani kiriku vaimulik

Wesley Vincent − kliiniline psühhiaater

Auväärne William G. Waun, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Msgr. Peter Wilkinson − auprelaat; varasem Kanada Anglikaani-katoliikliku Kiriku peapiiskop

Auväärne Kenneth T. Wolfe, P. Peetruse Tooli Personaalordinariaat; varasem Episkopaalse Kiriku preester

Joseph R. Wood − Professor, Institute of World Politics

Stephen Wood − Family Life Center International president; varasem hingekarjane Ameerika Presbüteriaanlikus Kirikus

Inglise keelest tõlkinud isa Ivo Õunpuu

Lisa kommentaar