MIS ON KIRIKLIK VAATLEJA JA MIS EESMÄRKI TA TÄIDAB

Kiriklik Vaatleja kujutab endast blogivormis infoportaali, mis peamiselt valikuliste tõlkematerjalide vahendusel avaldab kirikupoliitilisi uudiseid ja analüüse Katoliku Kirikus toimuvast ning analüüsib Eesti ning maailma poliitilise ja ühiskondliku elu sündmusi katoliiklikelt seisukohadelt. 

Eesti avalikkuses on siiamaani puudunud Katoliku Kirikus toimuvaid sündmusi ja protsesse katoliiklikult positsioonilt kajastav ja analüüsiv meedia. Kui Kirikus toimuvaid sündmusi ongi vahel käsitlenud üle-eestilised ajalehed või televisioon, siis on see pea alati toimunud Kirikut ja kogu maailma “pimedasse keskaega” tagasi juhtida soovivate konservatiivsete pimedusejüngrite ja Kirikut maailmas pidurdamatult toimuva progressiga lepitada soovivate uuendusmeelsete valgusejüngrite vahelise võitluse kontekstis. Ning kui ülemaailmses Kirikus toimuva suhtes on võtnud sõna Eesti katoliku Kiriku ülemkarjane, siis on ta seda alati teinud võtmes “meil Kirikus on kõik rahulik, kõik on täielikult üksmeelsed, mingeid probleeme, erimeelsusi, konflikte ega kriise meil ei ole, ja kui teile näib, et on, siis on see ainult üksikute problemaatiliste isikute isiklik, mitte üldkiriklik probleem”.

Reaalsus on paraku teistsugune – viimasel paaril aastal lausa tormiline, revolutsiooniline ning üha suurema osa ilmikkatoliiklaste silmis üha selgemini äratuntavalt katastroofiline. Seepärast kujunes peale arutelusid ühiskondliku elu vallas tegutsevate ilmikkatoliiklastega välja veendumus, et nii katoliiklaste kui mittekatoliiklaste informeerimiseks Katoliku Kirikus toimuvast ja katoliiklusega seonduvatest küsimustest on Objektiivi ja Meie Kiriku kõrvale hädavajalik luua veel üks meedia, mille nimeks saagu Kiriklik Vaatleja. 

Kirikliku Vaatleja informeeriva tegevuse iseloom ja eesmärgid asetuvad selgelt viimastel aastakümnetel, täpsemalt peale Vatikani II Kirikukogu (1962-1965) Katoliku Kirikus toimunud ennenägematute muutuste konteksti, mida pole liialdus nimetada mitte ainult kriisiks, vaid oma pretsedenditu ulatuse ja tulemuste tõttu lausa revolutsiooniks Kirikus. Seda revolutsiooni iseloomustab pastoraalse aggiornamento (it.k. “ajakohastamine”, “kaasajastamine”, “kaasajale kohanda(u)mine”) loosungi ettekäändel algatatud üleüldine teoloogiline, distsiplinaarne ja liturgiline kaos ja omavoli kogudustes, katoliku ülikoolides ja koolides, katoliiklikes ajakirjades ja muus meedias. Selle põhjuseks on olukord, kus oluline hulk Kiriku karjaseid, lõpetades kõige kõrgematega, kas enam ei mõista, mida tähendab allutada omaenda isikut oma ametist tulenevate objektiivsete kohustuste täitmisele, nimelt apostelliku Traditsiooni hoidmisele ja edasipärandamisele (1Kr 15:3) ja selle kaudu kogu Kirikut oma Rajaja ustavale ja kuulekale teenimisele (vrd Mt 25:21.23) või ei tahagi nad seda teha. Selle asemel eelistavad nad Kiriku õpetust, liturgiat ja kombeid ning kogu Kirikut ja tema eesmärki muuta omaenda ning selle maailma vägevate ideede ja ootuste kohaselt. See aggiornamento, sellele maailmale ja tema vürstile kohandamine või kohandumine, on nüüd kahel viimasel perekonnateemalisel Piiskoppide Sinodil jõudnud olukorrani, kus Kristuse selgel sõnal (Mt 19:9) ja Kiriku järjepideval õpetusel ning traditsioonilisel praktikal põhinevaid põhimõtteid püüti muuta paavsti varjamatul toetusel.

Seetõttu on Kirikliku Vaatleja esmane ja põhiline eesmärk dokumenteerida ja analüüsida Kirikus ja Kiriku kaudu postkristlikes ühiskondades kestva õpetusliku, moraalse ja kultuurilise revolutsiooni fakte ja sündmuseid, nende põhjuseid ja tagajärgi. Kui selle eesmärgi põhifookus on selgelt negatiivne ja kriitiline, siis tuleneb see ainult kaasajal Kirikus ja postkristlikes ühiskondades valitsevast ebanormaalsest revolutsioonilisest seisundist. Selle kriitika motiiv on armastus ehtsa Kiriku ja tõelise Kristuse vastu, mitte modernistlike Theolügerite (parafraas teoloogi ametist: kr. k Theos – “Jumal” + sks. k Lüger – “valetaja”) väljamõeldud libakiriku, libakristluse ja liba-Kristuse mugavate taskuversioonide vastu. See armastus väljendub truuduses Traditsioonile ja Kristuse tahtele ning valmisolekus kannatada selle armastuse nimel tagakiusamist, laimu ja ebaõiglasi karistusi.

Võimaluse korral ei jäta Kiriklik Vaatleja siiski viitamata positiivsele kaasaja Kirikus – eelkõige nimetatud revolutsioonile vastu astuvatele ja selle tagajärgi ületavatele faktidele ning Kiriku olemusele ja eluallikale, s.t apostellikule Traditsioonile truude ilmikute, preestrite, koguduste, piiskoppide ja vaimulike ühenduste Kirikut tema rikkumatus olemuses taasülesehitavatele algatustele ja nende viljadele. Eelkõige aga leiab positiivse – s.t võimalikult poleemikavabalt katoliku usu ja praktika olemusele keskenduva õpetuse – meie ülejäänud kahelt veebileheküljelt, Katoliku Õpetuse Andmebaasist ja Kiriku Õpetusameti dokumentide kogumikust. Palveteole keskendub omakorda Maarjamaa Maarjale!

Kõige selle kaudu viitame ühemõtteliselt sellele ja tõestame seda, et nii nagu Kiriku eluallikaks, olemasolu aluseks ja põhjuseks on Kristuseni tagasiulatuv ja Kristuseni juhatav apostellik Traditsioon, nii on Traditsioon ka selle Kiriku revolutsioonis allakäigu ja hävinemisest päästmise ning uuenemise esmaseks ja keskseks eelduseks ja vahendiks.

Kõik katoliiklased ning Katoliku Kiriku siirad sõbrad on oodatud omalt poolt täiendama eelkõige tõlkematerjalide, kuid ka vastavaid nõudeid (katoliiklik õpetuslik sisu, armastus Katoliku Kiriku vastu, kirjutise tase ja autori kompetents) täitvate autorikirjutistega Kirikliku Vaatleja või püsivama väärtusega tekstide näol Katoliku Õpetuse Andmebaasi veerge. See tähendab, et oodatud on nii tõlkijad kui muud laadi kaastöölised.

Kuna professionaalne tõlketegevus on nii aja- kui töömahukas ning vaevanõudev tegevus, on selleks vaja ka rahalisi vahendeid nii professionaalsete tõlketööde kui keelelise toimetamise tasustamiseks. Sel otstarbel on oodatud sihtotstarbelised annetused:

Märkusega “Katoliku Õpetuse Andmebaasile“, „MTÜ Maarjamaa Maarjale!“ arvele:

EE271010220243651222 (SEB Pank) või

EE294204278604879407 (Krediidipank)

Isa Ivo Õunpuu,

Katoliku Õpetuse Andmebaasi ja Kirikliku Vaatleja toimetaja

______________________

* Selgituseks paljusid Kirikliku Vaatleja lugejaid intrigeeriva  päisepildi kohta. Tegemist on ühega paljudest fotodest, millel on jäädvustatud pildile Vatikani püha Peetruse basiilika 2013. aastal 11. veebruari õhtul Roomat ja Vatikani tabanud marulise äikesetormi ajal. Teatavasti 11. veebruaril 2013 teatas paavst Benedictus XVI oma otsusest paavstiameti täitmisest tagasi astuda. Vt. selle kohta nt. Newsfeed.Time.

Lisa kommentaar