Pühima Neitsi Maarja Patusüüta saamise suurpüha

8. detsembril

Pühima Neitsi Maarja Patusüüta saamise suurpüha

 

INTROITUS. Is. 61:10. V. Ps. 29:2

Gaudens gaudébo in Dómino, et exsultábit ánima mea in Deo meo: quia índuit me vestiméntis salútis: et induménto justítiæ circúmdedit me, quasi sponsam ornátam monílibus suis. V. Ps. 29:2. Exaltábo te, Dómine, quóniam suscepísti me: nec delectásti inimícos meos super me. Glória Patri.

Ma rõõmutsen väga Issandas, mu hing ilutseb mu Jumalas, sest ta on mind riietanud päästeriietega, katnud õigluse kuuega, otsekui ehetega ehitud pruuti. V. Sind, Issand, ma ülistan, sest sa oled mind toonud välja hädast ega ole lasknud mu vaenlasi rõõmutseda minu pärast. Au olgu…
ORATIO

Deus, qui per immaculátam Vírginis Conceptiónem dignum Fílio tuo habitáculum præparásti: quǽsumus; ut, qui ex morte ejúsdem Filii tui prævísa eam ab omni labe præservásti, nos quoque mundos ejus intercessióne ad te perveníre concédas. Per eúndem Dóminum.

Jumal, sa oled pühima Neitsi patusüüta saamise läbi valmistanud oma Pojale väärilise eluaseme. Me palume sind, et kes sa teda oma Poja surma ettenägemise tõttu hoidsid puhtana kõigest patusüüst, laseksid ka meil tema eestkostmise läbi puhastena sinu juurde jõuda. Sellesama meie Issanda…
LECTIO libri  Sapiéntiæ. Prov. 8:22-35

Dóminus possedit me in inítio viárum suárum, ántequam quidquam fáceret a princípio. Ab ætérno ordinate sum, et ex antíquis, ántequam terra fíeret. Nondum errant abýssi, et ego jam concépta eram: necdum fontes aquárum erúperant: necdum montes gravi mole constíterant: ante colles ego parturiébar: adhuc terram non fécerat et flúmina et cárdines orbis terræ. Quando præparábat coelos, áderam: quando certa lege et gyro vallábat abýssos: quando ǽthera firmábat sursum et librábat fontes aquárum: quando circúmdabat mari términum suum et legem ponébat aquis, ne transírent fines suos: quando appendébat fundaménta terræ. Cum eo eram cuncta compónens: et delectábar per síngulos dies, ludens coram eo omni témpore: ludens in orbe terrárum: et delíciæ meæ esse cum filiis hóminum. Nunc ergo, filii, audíte me: Beáti, qui custódiunt vias meas. Audíte disciplínam, et estóte sapiéntes, et nolíte abjícere eam. Beátus homo, qui audit me et qui vígilat ad fores meas cotídie, et obsérvat ad postes óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam et háuriet salútem a Dómino.

Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust.  Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina, kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused, siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees, mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. Ja nüüd, pojad, kuulge mind! Õndsad on need, kes hoiavad minu teed. Kuulge õpetust ja saage targaks, ärge jätke seda tähele panemata! Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures. Sest kes leiab minu, leiab elu ja saab Issanda hea meele osaliseks.
GRADUALE. Judith 13:23

Benedícta es tu. Virgo María, a Dómino, Deo excélso, præ ómnibus muliéribus super terram. V. Ibid. 15:10. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.

Õndsaks kiidetud oled sa, Maarja, Issanda Jumala poolt kõrges, üle kõigi naiste maa peal. V. Sina oled Jeruusalemma au, sina oled Iisraeli rõõm, sa oled meie rahva austust väärt.
ALLELUIA. V. Cant. 4:7.

Allelúja, allelúja. V. Tota pulchra es, María: et macula originális non est in te. Allelúja.

Halleluuja, halleluuja. V. Tervenisti kaunis oled sa, Maarja, ja ürgset eksimust ei ole sinus. Halleluuja.

Peale Septuagesimat pühitsetavatel votiivmissadel ei laulda Alleluiat, vaid selle asemel:

TRACTUS. Ps. 86:1-2.3.5.

Fundaménta ejus in móntibus sanctis: díligit Dóminus portas Sion super ómnia tabernácula Jacob. V. Ibid., 3. Gloriósa dicta sunt de te, cívitas Dei. V. Ibid., 5. Homo natus est in ea, et ipse fundávit eam Altíssimus.

Tema vundamendid on pühadel mägedel; Issand on armastanud Siionit rohkem kui kõiki Jaakobi telke. V. Auväärseid asju räägitakse sinust, Jumala linn. V. Inimene on temas sündinud ja Kõigekõrgem ise on ta rajanud.

Ülestõusmisajal aga ei laulda Gradualet, vaid selle asemel:

ALLELUIA. V. Judith 15:10

Allelúja, allelúja. V. Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israël, tu honorificéntia pópuli nostri.

Halleluuja, halleluuja. V. Sina oled Jeruusalemma au, sina oled Iisraeli rõõm, sa oled meie rahva austust väärt.
ALLELUIA. V. Cant. 4:7.

Allelúja. V. Cant. 4:7. Tota pulchra es, María: et macula originális non est in te. Allelúja.

Halleluuja, halleluuja. V. Tervenisti kaunis oled sa, Maarja, ja ürgset eksimust ei ole sinus. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam. Luc. 1:26-28.
In illo témpore: Missus est Angelus Gábriël a Deo in civitátem Galilǽæ, cui nomen Názareth, ad Vírginem desponsátam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David, et nomen Vírginis María. Et ingréssus Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus.
Sel ajal läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: “Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga! Õnnistatud oled sa naiste seas.”
CREDO
OFFERTORIUM. Luc. 1:28.

Ave, María, grátia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, allelúja.

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Isaand on sinuga. Õnnistatud oled sa naiste seas.
SECRETA

Salutárem hóstiam, quam in sollemnitáte (commemoratióne) immaculátæ Conceptiónis beátæ Vírginis Maríæ tibi, Dómine, offérimus, súscipe et præsta: ut, sicut illam tua grátia præveniénte ab omni labe immúnem profitémur; ita ejus intercessióne a culpis ómnibus liberémur. Per Dóminum.

Issand, võta vastu see päästev ohvriand, mille me toome sulle õndsa Neitsi Maarja patusüüta saamise suurpühal ja anna meile, kui me tunnistame teda sinu ennetava armu läbi kõigest süüst puhtana, võiksime tema eestkoste läbi saada vabaks kõigist patusüüdest. Meie Issanda…
COMMUNIO

Gloriósa dicta sunt de te, María: quia fecit tibi magna qui potens est.

Auväärseid asju räägitakse sinu kohta, Maarja, sest suuri asju on teinud sulle see, kes on vägev.
POSTCOMMUNIO

Sacraménta quæ súmpsimus, Dómine, Deus noster: illíus in nobis culpæ vúlnera réparent; a qua immaculátam beátæ Maríæ Conceptiónem singuláriter præservásti. Per Dóminum.

Issand, meie Jumal, me palume sind, et sakramendid, mis me vastu võtsime, parandaksid meis selle süü haavad, millest sa ainsana õndsa Maarja saamise rikkumatuna hoidsid. Meie Issanda…

Lisa kommentaar