Pühima Perekonna püha

Esimene pühapäev peale Issandailmumist

 

INTROITUS. Prov. 23, 24 et 25. V. Ps. 83, 2-3
Exsultat gaudio pater Iusti, gaudeat Pater tuus et Mater tua, et exsultet quae genuit te. V. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri…
Hõisaku rõõmust Õiglase isa,  rõõmustagu su Isa ja Ema ja kes sind on sünnitanud, hõisaku! V. Kui armsad on sinu telgid, taevavägede Issand! Issanda õuesid ihaldab ja igatseb mu hing. Au olgu…
ORATIO
Domine Jesu Christe, qui, Mariae et Joseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti: fac nos, utriusque auxilio, Familiae sanctae tuae exemplis instrui; et consortium consequi sempiternum: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate…
Issand Jeesus Kristus, kuulekana Maarjale ja Joosepile pühitsesid sa perekonnaelu imeliste voorustega. Lase meil nende mõlema abil õppida sinu püha Perekonna eeskujust ja jõuda nende seltsi igavikus. Kes sa elad ja valitsed…
LECTIO EPISTOLAE  beati Pauli Apostoli ad Colossenses, 3:12-17
Fratres : Induite vos ergo sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam : supportantes invicem, et donantes vobismetipsis, si quis adversus aliquem habet querelam : sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos. Super omnia autem haec caritatem habete, quod est vinculum perfectionis : et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore : et grati estote. Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes et commonentes vosmetipsos psalmis, hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo. Omne, quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum.
Vennad! Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja kannatlikkusega, üksteist toetades ja üksteisele andestades, kui kellelgi on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks andnud, nõnda tehke teiegi! Aga üle kõige selle olgu teil armastus – see on täiuslikkuse side! Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! Kristuse sõna elagu rikkalikult teie seas, kõiges tarkuses õpetage ja manitsege üksteist psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, laulge kogu südamest tänulikult Jumalale! Ja kõik, mida te iial teete sõnaga või teoga, seda tehke Issanda Jeesuse Kristuse nimel, tema läbi Jumalat Isa tänades!
GRADUALE. Ps. 26:4. V. Ps. 83:5
Unam petii a Domino, hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitae meae. V. Beati, qui habitabnt in domo tua, Domine: in saecula saeculorum laudabunt te.
Ühte ma olen palunud Issandalt; seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja. V. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, Issand, nad kiidavad sind igavesti.
ALLELUJA. V. Is. 45:15
Alleluia, alleuia. V. Vere tu es Rex absconditus, Deus Israel, Salvator. Alleluia.
Halleluuja, halleluuja. Tõesti sa oled peidus elav kuningas, Iisraeli Jumal ja Päästja. Halleluuja.

Votiivmissadel peale Septuagesimat palvetatakse Alleluia asemel

TRACTUS. Hebr. 10:5. V. Ps. 39:7-8 V. Hebr. 10:7
Tractus. Hostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mihi. V. Holocaustum et pro peccato non postulasti : tunc dixi : Ecce venio. V. In capite libri scriptum est de me : Ut faciam, Deus, voluntatem tuam.
Tapaohvrit ja roaohvrit sa ei tahtnud, aga ihu sa oled mulle valmistanud. V. Põletusohvrit ja patuohvri sa ei nõudnud. Siis ma ütlesin: Vaata, ma tulen. V. Rullraamatusse on minust kirjutatud – tegema sinu tahtmist, oh Jumal!

Ülestõusmisajal jäetakse ära Graduale ja selle asemel palvetatakse

2 ALLELUIJA‘t. V. Prov. 8:34. V. Col. 3:3.
Alleluia, alleluia. V. Prov. 8:34 Beatus homo, qui audit me, et qui vigilat ad fores meas cotidie, et observat ad postes ostii mei.

 

Halleluuja, halleluuja. V. Õnnis on inimene, kes kuulab mind, kes päevast päeva valvab mu ustel, on vahiks mu uksepiitade juures.
Alleluia. V. Col. 3:3. Vita nostra est abscondita cum Christo in Deo. Alleluia.
 Halleluuja. V. Teie elu on Kristusega peidetud Jumalasse. Halleluuja.
SEQUENTIA SANCTI EVANGELII secundum Lucam, 2:42-52
Cum factus esset Iesus annorum duodecim, ascendentibus illis in Ierosolymam secundum consuetudinem diei festi, consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in  Ierusalem, et non cognoverunt parentes eius. Existimantes autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et notos. Et non invenientes, regressi sunt in Ierusalem, requirentes eum. Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo  sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia et responsis eius. Et videntes admirati sunt. Et dixit Mater eius ad illum : Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego dolentes quaerebamus te. Et ait ad illos : Quid est, quod me quaerebatis? Nesciebatis, quia in his, quae Patris mei sunt, oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad eos. Et descendit cum eis, et venit Nazareth : et erat subditus illis. Et Mater eius conservabat omnia verba haec in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et homines.
Kui Jeesus oli saanud kaheteistkümneaastaseks, läksid nad üheskoos pühadeaja kombe järgi üles Jeruusalemma. Kui nad olid pärast nende päevade möödumist teel kodu poole, jäi Jeesus Jeruusalemma, ent tema vanemad ei teadnud seda. Aga et nad arvasid tema olevat teekaaslaste seas, käisid nad ära ühe päeva tee ja hakkasid alles siis otsima teda sugulaste ja tuttavate juurest. Ja kui nad teda ei leidnud, pöördusid nad teda otsides tagasi Jeruusalemma. Kolme päeva pärast sündis, et nad leidsid Jeesuse pühakojas istumas õpetajate keskel neid kuulamas ja küsitlemas. Kõik, kes teda kuulsid, olid hämmastunud tema arukusest ja ta vastustest. Ja Jeesuse vanemad olid teda nähes jahmunud ning ta ema ütles talle: «Poeg, miks sa oled meile nõnda teinud? Vaata, su isa ja mina oleme sind südamevaluga otsinud.» Ent tema ütles neile: «Miks te siis olete mind otsinud? Kas te ei teadnud, et ma pean olema neis paigus, mis on mu Isa päralt?» Aga nemad ei mõistnud neid sõnu, mis ta neile rääkis. Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik. Tema ema hoidis kõik need lood oma südames alal. Ja Jeesus edenes tarkuses ja eas ja armus Jumala ja inimeste juures.
CREDO
OFFERTORIUM. Luc. 2:22
Offertorium. Tulerunt Jesum parentes eius in Jerusalem, ut sisterent eum Domino.
Jeesuse vanemad viisid ta Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette.
SECRETA
Placationis hostiam offeramus tibi, Domine, suppliciter deprecantes : ut, per intercessionem Deiparae Virginis cum beato Joseph, familias nostras in pace et gratia tua firmiter constituas. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat… 
Toome sulle, Issand, lepitusohvri ja palume sind alandlikult, et neitsliku Jumalasünnitaja ja õndsa Joosepi eestkoste läbi kindlustaksid sa meie pered oma rahus ja armus. Sellesama meie Issanda Jeesuse Kristuse, sinu Poja läbi, kes koos sinuga elab…
COMMUNIO. Luc. 2:52
Communio. Descendit Jesus cum eis, et venit Nazareth, et erat subditus illis.
Jeesus läks koos nendega ja tuli Naatsaretti ning oli neile allaheitlik.
POSTCOMMUNIO
Quos caelestibus reficis sacramentis, fac, Domine Jesu, sanctae familiae tuae exempla iugiter imitari : ut, in hora mortis nostrae, occurrente gloriosa Virgine Matre tua cum beato Jospeh ; per te in aeterna tabernacula recipi mereamur : Qui vivis et regnas…
Issand Jeesus, anna meile, keda sa kosutad taevaste sakramentidega alati jäljendada sinu püha perekonna eeskuju, et me oma surmatunnil võiksime kohtuda sinu aulise neitsiliku Ema ja õndsa Joosepiga ning teeniksime, et sa võtaksid meid oma igavestesse telkidesse. Kes sa elad ja valitsed…

 

 


Lisa kommentaar